ناشر: دانشکده منابع طبیعی گرگان
تعداد عنوان ها: 10
راهنمای جامع کنترل کیفیت گندم،آرد و نان،جعفری،منابع طبیعی گرگان
سید مهدی جعفری؛ کیانا پورمحمدی؛ الهام اسدپور
80,000
روغن ها و چربی ها در صنایع غذایی ، استون،جعفری،منابع طبیعی گرگان
مهدی جعفری؛ فرانک گان استون؛ طاهره قانعی زارع
40,000
عملیات فرآوری در صنایع غذایی ، جعفری،منابع طبیعی گرگان
مهدی جعفری؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک
82,000
کاربرد نرم افزار EXCEL در مهندسی صنایع غذایی،جعفری ، منابع طبیعی گرگان
مهدی جعفری؛ فرهاد گراوند؛ محمد مزیدی؛ علی میرعرب
125,000
کارخانه های محصولات غذایی سنتی ایران،جعفری،منابع طبیعی گرگان
مهدی جعفری؛ الهه اشراقی؛ الهام اسدپور
66,000
مالت تکنولوژی تولید،کاربردها و کنترل کیفیت ، مقصودلو،د منابع طبیعی گرگان
یحیی مقصودلو؛ محبوبه کشیری؛ نرجس آقاجانی؛ امیر دارائی گرمه خانی
36,000
میوه های گرمسیری ، ناکاسون ، احمدی خواه، د.منابع طبیعی گرگان
اسدالله احمدی خواه؛ اچ وای ناکاسون؛ ار ای پائول؛ لیلا نیری پسند
70,000