ناشر: تحقیقات شیلات ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
واژه نامه شیلاتی و علوم دریایی ، عمادی،ماهانی
محمدرضا بنازاده ماهانی؛ حسین عمادی
250,000
سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور ، مطلبی
عباسعلی مطلبی؛ مصطفی شریف روحانی
35,000
بیماری های هامور ماهیان پرورشی ، لاسیردا ، تاکامی،شیلات ایران
قباد آذری تاکامی؛ کازویانا گاساوا؛ مسعود صیدگر؛ ارلیندا آر کروز لاسیردا
80,000
استانداردهای بین المللی در مدیریت ایمنی غذا ، اهری
حامد اهری؛ عباسعلی مطلبی؛ حمید راشدی؛ علی میثاقی
48,000
سازمان های بین المللی و شیلات ، ولی نسب
تورج ولی نسب؛ عباسعلی مطلبی؛ نرگس جواد زاده
30,000
تغذیه و غذادهی ماهی و سخت پوستان،کاشیک،علیزاده،شیلات ایران
مرتضی علیزاده؛ ج گالیوم؛ س کاشیک؛ پ برگات؛ ر. متیلر
45,000
آبزی پروری و محیط زیست ، پیلی ، علیزاده
مرتضی علیزاده؛ تی . وی . آر . پیلی
30,000