ناشر: اندیشه های گوهر بار ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی 2جلدی ، هیمل بلاو، پورمند ویرایش7 ، اندیشه های گوهربار
ساناز پورمند؛ دیوید هیمل بلاو؛ سعید سلطانعلی؛ جیمز ریگز؛ فرید معمارزاده طهران
500,000
تئوری آنتن ، تحلیل و طراحی ، آرزم ، گوهربار
کنستانتین ا.بالانیس؛ فرخ آزرم؛ صمد هدایتی؛ رقیه کریم زاده
750,000
مدیریت بازاریابی بین الملل (در هزاره سوم) ، میرابی
وحیدرضا میرابی؛ سهیل سرمدسعیدی
27,000