ناشر: گپ ، رشت
تعداد عنوان ها: 3
بانکداری اسلامی ، جمشیدی
سعید جمشیدی
85,000
زمینه روانشناسی هیلگارد و اتکینسون،اسمیت،ساعتچی،و15،گپ
ادوارد اسمیت؛ محمود ساعتچی؛ سوزان نولن هوکسما؛ محمود بهزاد؛ پروین کدیور؛ باربارا فریدریکسون
270,000