ناشر: دانشگاه حکیم سبزاوری
تعداد عنوان ها: 4
اصول پردازش تصویر،حدادنیا،چاپار
جواد حدادنیا؛ حامدتیرانداز
97,000