ناشر: آذرین مهر*تهران
تعداد عنوان ها: 22
تشریح کامل مسائل سیستم های کنترل مدرن،درف،شهریاری،آذرین مهر
محمدرئوف زهتابیان شهریاری؛ مجتبی کمال زاده؛ علی کاشیها
140,000
تصمیم گیری کلید مدیریت اسلامی،نجفیان
مهدی نجفیان؛ محبوبه لسانی
37,000
درآمدی بر اقتصاد آموزش و پرورش و آموزش عالی،نجفیان،آذرین مهر
مهدی نجفیان؛ مهدی لسانی؛ محبوبه لسانی
140,000
رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی ، تابلی ، آذرین مهر
حمید تابلی؛ مهدی نجفیان؛ مهدی لسانی؛ محبوبه لسانی
190,000
سنجش و ارزشیابی شخصیت،مفاخری،آذرین مهر
علیرضا آقایوسفی؛ عبدالله مفاخری
140,000
کودکان درخانواده درمانی، ابوالقاسمی
شهنام ابوالقاسمی؛ سوری ؛ کاترین فورد؛ بهمن اکبری؛ عبدالله مفاخری؛ هادی مرادی؛ قربان فتحی
170,000
کودک ناشنوا ، نیکخو ، آذرین مهر
حسن زاده؛ نیکخو
65,000
مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف ، تابلی ، آذرین مهر
حمید تابلی؛ نسرین پیرمرادی؛ مهدی نجفیان
95,000
مبانی و فلسفه مدیریت اسلامی ، تابلی، آذرین مهر
حمید تابلی؛ شکوه سلجوقی؛ مهدی نجفیان
78,000
مدیریت استراتژیک طالقانی ، آذرین مهر
علامرضا طالقانی؛ علی غفاری؛ ایلاف رحمانی
120,000
مدیریت توسعه و عمران روستایی ، هرنجانی ، آذرین مهر
میرزایی هرنجانی؛ علامرضا طالقانی؛ علی اصغر سعدآبادی
115,000