ناشر: علم کشاورزی ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
باغبانی علمی عملی انگور ، حکمتی
جمشید حکمتی؛ عنایت الله تفضلی
160,000
تغذیه دام کاربردی خوراک و خوراک دادن ، جعفری خورشیدی
کاوه جعفری خورشیدی؛ پیتر. آر. چیک؛ داریوش خادمی شورمستی
90,000
تکنولوژی قند ، اسماعیل زاده کناری
رضا اسماعیل زاده کناری
110,000
مبانی آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای،جوزی،علم کشاورزی ایران
علی جوزی؛ فرزام پوراصغر سنگاچین؛ مهدی ایرانخواهی؛ فاطمه کاظمی مقدم
240,000