ناشر: مهرگان قلم ، تهران
تعداد عنوان ها: 6
شناخت GPS مفاهیم و کاربردها،نظری فر،مومنی،مهرگان قلم
محمدهادی نظری فر؛ رضوانه مومنی
160,000
مهندسی امنیت سایت های کامپیوتری،مدیری،مهرگان قلم
ناصر مدیری؛ فرشته جدیدی میاندشتی
85,000