ناشر: فرمنش ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
مدل تعالی سازمانی ، باقری
فرنوش باقری؛ محمدمهدی علیزاده؛ مهدی علاء الدینی
28,000
نانو مهندسی،محمدی سلیمانی،فرمنش
مسلم محمدی سلیمانی؛ سولماز الهی ماهانی
65,000
نگاهی تازه به نگارش های اداری ، رونق
غلامحسین عبائیان؛ یوسف رونق
190,000