ناشر: تحقیقات علوم دامی کشور ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
تغذیه بوقلمون، ناظر عدل،علوم دامی کشور
کامبیز ناظر عدل؛ میلتون ال اسکات؛ حسین جانمحمدی
45,000
ضروریات پرورش گاو شیری ، منصوری
هرمز منصوری؛ مایکل ا. واتیاکس؛ بهرام افشارحمیدی؛ شجاع جعفری
70,000