ناشر: سخن
تعداد عنوان ها: 3
سنجش خانواده: آزمون های شخصیت برای زوج ها وخانواده ها،سخن
حسن پاشا شریفی؛ ا.رادانی نرس؛ باقر ثنایی
135,000
مقدمه ای بر کاربرد spss در روانشناسی با CD،هویت،شریفی،سخن
دنیس هویت؛ حسن پاشاشریفی؛ دانکن کرامر؛ جعفر نجفی زند؛ مالک میرهاشمی
165,000