ناشر: طرح نو ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
ارسطو،مارتا نوسباوم،فولادوند،طرح نو
عزت الله فولادوند؛ مارتا نوسباوم
250,000
عصر اطلاعات:اقتصاد، جامعه و فرهنگ 3ج،کاستلز،طرح نو
احمد علیقلیان؛ مانوئل کاستلز؛ افشین خاکباز
280,000