ناشر: راز رضوان ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
شیمی آلی توصیفی (بخش دو از شیمی آلی)، آرنو ، درویش،رازرضوان
فاطمه درویش؛ پل آرنو؛ رضا آقاپور مقدم
90,000
شناخت الکل در چند نگاه، حسینی
صاحب سادات حسینی؛ رضا آقاپور مقدم
36,000
فرهنگ شیمی و فناوری شیمیایی (سه سویه) روسی انگلیسی فارسی ، مقدم
رضا آقاپور مقدم؛ صاحب السادات حسینی؛ فضه نظری
220,000