ناشر: دانشگاه زابل
تعداد عنوان ها: 3
بیماری های طیور و کنترل آن ها ، چاندرا ، جهانتیغ،پرتوواقعه(نیکخواه)
راجش چاندرا؛ محمد جهانتیغ؛ محمود صالحی؛ وی. دی. پی. رائو؛ جی. سی. گومز؛ ویلا ماندوز
200,000
ورزش همگانی،مهدی زاده،آیین محمودقم
رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ مجتبی رجبی
50,000