ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ، تبریز
تعداد عنوان ها: 3
بیوشیمی گیاهی ج1،اسفندیاری،د.علوم پزشکی تبریز
عزت اله اسفندیاری؛ سلطانعلی محبوب
120,000