ناشر: حیان ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
تغذیه نوین در سلامتی و بیماری ج1 ، شیلز ، قریشی
زهره قریشی؛ موریس ای. شیلز
12,900
تغذیه نوین در سلامتی و بیماری ج2، شیلز ، قریشی
موریس ای. شیلز؛ زهره قریشی
14,900
غذا و تغذیه درمانی کراوس ج1 ، وثوق
سیمین وثوق؛ ماهان ؛ کتلین
79,000
فرهنگ اختصارهای علوم پزشکی حیان (انگلیسی - فارسی)
دفتر پژوهشهای واژه شناسی و ترجمه رایانه ای
69,000
فرهنگ پایه علوم پزشکی حیان (انگلیسی - فارسی)
موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان
129,000
فرهنگ جامع علوم پزشکی 4 جلدی ، حیان
دفتر پژوهشهای واژه شناسی و ترجمه رایانه ای
990,000
فرهنگ جیبی اختصارهای علوم پزشکی حیان
موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان
34,000