ناشر: سری عمران قلم داور ، تهران
تعداد عنوان ها: 9
ارشد پی سازی،افشاری،سری عمران،نسل جدید
ساسان امیرافشاری؛ حسین فراهانی
330,000
ارشد هیدرولیک(نسل جدید)،افشاری،سری عمران
حسین فراهانی؛ ساسان امیر افشاری
320,000