ناشر: کعبه دل ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
تشریح کامل مسائل طراحی راکتورهای شیمیایی،لونشپیل،فدایی،دانش پارسیان
سیاوش فدایی؛ اکتاو لونشپیل؛ علی مجتهدی؛ نادیا میرانی
120,000
تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها،کاپل،سلطانعلی،دانش پارسیان
سعید سلطانعلی؛ دونالدار کاگ ناور؛ محمدرضا ملک؛ لاول بی کاپل؛ مریم ظاهری
130,000
تکنیک های طراحی قالب های پرس ج 2 ، روحانی
احسان روحانی؛ اری دونالد
79,000
مکانیک سیالات ، مروتی
حسین مروتی
89,000