ناشر: مهر النبی ، قائم شهر
تعداد عنوان ها: 5
آب و اقتصاد ، مجاوریان
مجتبی مجاوریان؛ عسکری تشکری؛ غلامرضا میرزایی
35,000
رهنمودها و برنامه های کامپیوتری برای برنامه ریزی و طراحی سیستم های زه کشی اراضی ، تشکری،مهرنبی قائم شهر
دبلیو . اچ . وان درمولن؛ عسکری تشکری؛ جی . مارتینز بلتران؛ دبلیو .ج . اوکس
80,000
زیست شناسی اکولوژی،ژنتیک،کشت و پرورش دافنی،اسدی،مهرنبی
هادی اسدی؛ امیر لطفی زاده؛ مجتبی عظیمی اسک شهر
130,000
زه کشی زیستی،هوپرمن،تشکری،یسنا قائم شهر
آلبرتوس اف . هوپرمن؛ عسکری تشکری؛ مهدی تشکری؛ آرجون اس . کاپور؛ غلامرضا میرزایی؛ هاری دبلیو . دنکی
35,000