ناشر: فن آوری نوین ، بابل
تعداد عنوان ها: 35
650 برنامه #C با حل کامل آنها(حل مسائل#C-مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی؛ محمد نادعلی زاده چاری
450,000
آزمایشگاه پایگاه داده با SQL Server 2012 ، عباس نژاد،فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز؛ بهارک شاکری اسکی
88,000
اصول طراحی پایگاه داده ها ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ علیرضا عظیمی؛ باقر رحیم پورکامی
115,000
آموزش گام به گام برنامه نویسی به زبان ++C ، عباس نژاد، رحیمی پور،فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ محمدعلی شمعلی زاده بائی؛ باقر رحیم پورکامی
83,000
برنامه سازی پیشرفته به زبان #C ، موتمنی ، فن آوری نوین
همایون موتمنی؛ جواد وحیدی؛ رمضان عباس نژادورزی
280,000
تجارت الکترونیکی ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژاد ورزی؛ یوسف عباس نژادورزی
125,000
حل مسائل ++c آزمایشگاه کامپیوتر مرجع کامل ، عباس نژاد
دکتر رمضان عباس نژادورزی عمرا یونسی یوسف عباس نژادورزی
200,000
حل مسائل #C ، عباس نژاد،فن آوری نوین
رمضان عباس نژاد ورزی
62,000
حل مسائل #C(مرجع کامل)
رمضان عباس نژادورزی
51,000
حل مسائل ++C (مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی
57,000
حل مسائل C(مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی
45,000
حل مسائل پایتون (حل650برنامه -مرجع کامل) ، عباس نژادورزی
رمضان عباس نژادورزی؛ یوسف عباس نژادورزی؛ محمدنادعلی زاده چاری
425,000
حل مسائل پاسکال(مرجع کامل) ، عباس نژاد
رمضان عباس نژادورزی؛ رضا مقصودلو
45,000
حل مسائل جاوا (حل600برنامه-مرجع کامل) ، عباس نژاد، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ فاطمه عبدی سقاواز
425,000
درس و کنکور پایگاه داده پیشرفته ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ مرتضی بابازاده؛ میرسعید حسینی
275,000
درس و کنکور سیستم عامل پیشرفته ، عباس نژاد ، فن آوری نوین
رمضان عباس نژادورزی؛ مرتضی بابازاده؛ فاطمه عبدی
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه