ناشر: دانشکده حقوق دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 24
تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه حقوق بشر ، شایگان
فریده شایگان؛ مسعود طارم سری؛ محمودرضا گلشن پژوه
15,000
حق توسعه،شایگان،د.تهران
فریده شایگان
40,000
حقوق بشر : ابعاد نوین و چالش ها ج 1 ، سیمونیدس ، شیرخانی
جانوس سیمونیدس؛ محمد علی شیرخانی
16,000
حقوق بشر : ابعاد نوین و چالش ها ج 2 ، سیمونیدس ، شیرخانی
محمد علی شیرخانی؛ جانوس سیمونیدس
16,000
حقوق بشر ، مورژئون ، نقیب زاده
احمد نقیب زاده؛ ژاک مورژئون
10,000
حقوق بشر (نظریه و رویه ها) ، طرازکوهی
حسین شریفی طراز کوهی
14,000
حقوق بشر و چشم اندازها
مرکز مطالعات حقوق بشر
12,000
دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران
ولی رستمی؛ مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی
36,000
سیاست و اقتصاد کره ، شاهنده
بهزاد شاهنده
14,000
کتاب درسی قواعد حقوق بین المللی بشر ، اسمیت ، کیهانلو
فاطمه کیهانلو؛ روناک . م . اسمیت
60,000
مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی
مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران
40,000
نظام مبتنی بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد، ربیعی
سازمان ملل متحد؛ علیرضا ربیعی؛ سپیده ساداتی فر؛ آزاده السادات طاهری؛ ستاره فاضل مطلق
32,000
نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم ، فورسیت ، عالم
موری فورسیت؛ عبدالرحمن عالم؛ موریس کینز - ساپر
16,000