ناشر: دانشکده حقوق دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 33
آزادی های عمومی و حقوق بشر ، دو آ ، مولایی،دانشکده حقوق
آرلت هیمن - دوآ؛ یوسف مولایی؛ رشید برناک
20,000
تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه حقوق بشر ، شایگان
فریده شایگان؛ مسعود طارم سری؛ محمودرضا گلشن پژوه
15,000
جامع الشتات ج 1 ، ابوالقاسم قمی
عیسی ولایی؛ میرزا ابوالقاسم گرجی
30,000
جامع الشتات ج 2 ، ابوالقاسم قمی
عیسی ولایی؛ میرزا ابوالقاسم قمی
25,000
جامع الشتات ج 3 ، ابوالقاسم قمی
عیسی ولایی؛ میرزا ابوالقاسم قمی
25,000
حق توسعه،شایگان،د.تهران
فریده شایگان
40,000
حقوق بشر : ابعاد نوین و چالش ها ج 1 ، سیمونیدس ، شیرخانی
محمد علی شیرخانی؛ جانوس سیمونیدس
16,000
حقوق بشر : ابعاد نوین و چالش ها ج 2 ، سیمونیدس ، شیرخانی
جانوس سیمونیدس؛ محمد علی شیرخانی
16,000
حقوق بشر ، مورژئون ، نقیب زاده
احمد نقیب زاده؛ ژاک مورژئون
10,000
حقوق بشر (نظریه و رویه ها) ، طرازکوهی
حسین شریفی طراز کوهی
14,000
حقوق بشر و چشم اندازها
مرکز مطالعات حقوق بشر
12,000
دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران
ولی رستمی؛ مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی
36,000
سیاست و اقتصاد کره ، شاهنده
بهزاد شاهنده
14,000
کتاب درسی قواعد حقوق بین المللی بشر ، اسمیت ، کیهانلو
فاطمه کیهانلو؛ روناک . م . اسمیت
60,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه