ناشر: نوآوران شریف ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
حساب دیفرانسیل و انتگرال ج 1 ، بیک محمدی
مریم شفیع بیک محمدی؛ سمیه مشایخی؛ حسین پور بشاش
120,000
شیمی عمومی (1) ویرایش3 ، چنگ ، تجردی ، نوآوران شریف
آزاده تجردی؛ ریموند چنگ؛ علیرضا بدیعی؛ افسر علیزاده عظیمی؛ قدسی محمدی
270,000
شیمی عمومی 2 ، چنگ ، حبیبی ،نوآوران شریف
داود حبیبی؛ ریموند چنگ؛ اسماعیل سلیمانی؛ فریبا حیدری زاده؛ کمال علیزاده؛ علی عموزاده؛ سعید سوزنگرزاده
80,000