ناشر: علم و دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 22
روش تحقیق در علوم و مهندسی صنایع غذایی، انوار،علم و دانش
امیرعلی انوار؛ حامد اهری؛ شاپور کاکولکی؛ مهدی سروری
385,000
ماشین آلات ساختمانی و راهسازی ، هدایتی،علم و دانش
مصطفی هدایتی؛ عبدالرضا اسماعیلی
45,000
مبانی نظری معماری ، فاتح،علم و دانش
محمد فاتح؛ بابک داریوش
150,000
معماری دیجیتال ، داریوش،علم و دانش
بابک داریوش؛ دانیل اسکودک
90,000
معماری سازه ، قاسمی برقی
رئوف قاسمی برقی؛ جی جی اسکیرل
75,000
نقشه برداری مهندسی ، هدایتی
مصطفی هدایتی؛ جعفر صالحی
45,000