ناشر: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تعداد عنوان ها: 5
کسب و کار خانوادگی موفق،د.کارآفرینی تهران
هس ؛ میثاق تصوری؛ ادوارد دی؛ رضا زعفریان
28,000
100 ایده برای آموزش مهارت های فکری ، د.کارآفرینی تهران
جلیل صمدآقایی؛ استفان بوکت؛ سیدحامد محتشم شاد
17,000
کانون های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی،تونتن،جعفری مقدم،د.تهران
سعید جعفری مقدم؛ جرج سی تورنتن؛ مجید سلیمی؛ سعیدشهباز مرادی
50,000