ناشر: دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر
تعداد عنوان ها: 7
آنالیز ریاضی1،زاکون،یزدان پناه،د.خلیج فارس
طاهر یزدان پناه؛ الیاس زاکون
49,500
پرورش تیلاپیا،عبدالفتاح،نفیسی بهابادی،د.خلیج فارس
محمود نفیسی بهابادی؛ عبدالفتاح السید؛ محمداخوان بهابادی
400,000
پرورش خامه ماهی در آسیا،لیائو،نفیسی بهابادی،د.خلیج فارس
چویی لیائو؛ محمود نفیسی بهابادی؛ ادواردو لینو
300,000
مهارتهای رفتار درمانی دیالکتیک(کتاب کار)،متیو،جوکار،د.خلیج فارس
مهناز جوکار؛ متیو مک کی؛ جفری وود؛ فریده سادات حسینی؛ راضیه خرم آبادی؛ جفری برنتلی
300,000