ناشر: سعیده ، تهران
تعداد عنوان ها: 17
اسکیس های داخلی رنگی،محمودی،سعیده
آرتور امیدآذری؛ نوری یوشی هاسه گاوا؛ کورش محمودی
100,000
خانه های کوچک ، دولتخواه
مجتبی دولتخواه؛ شاهین دولتخواه
35,000
صنایع غذایی ج1 ، رنکن ، دولتخواه ، و 23،سعیده
ام. دی. رنکن؛ مجتبی دولتخواه؛ آر. سی کیل؛ مریم شعبانی گلدره
130,000
صنایع غذایی ج2 ، رنکن ، دولتخواه ، و 24 ،سعیده
مریم شعبانی گلدره؛ اک. دی. رنکن؛ آر. سی کیل؛ مجتبی دولتخواه
140,000
طراحان چگونه می اندیشند ، لاوسون،دولتخواه،سعیده
برایان لاوسون؛ مجتبی دولتخواه؛ حوریه پیری
75,000
فیزیولوژی بذر ، حجازی،سعیده
اسداله حجازی
235,000
یک هزاره نما و معماری ، دولتخواه
آوانتورینه ؛ مجتبی دولتخواه؛ علی شعبانی گلدره
50,000
گامی به سوی اندیشه های معماری،دولتخواه،سعیده
ویلکینسون ؛ مجتبی دولتخواه؛ ایر؛ مریم گل وردی
65,000
مبانی پرسپکتیو ، دولتخواه،سعیده
جان مونتاگ؛ مجتبی دولتخواه؛ فاطمه سلگی
130,000
معماری در شرایط آب و هوایی متغیر ، شعبانی گلدره،سعیده
مریم شعبانی گلدره؛ پیتر اف اسمیت؛ فاطمه تقی زاده
105,000
معماری ساختمان های چرخشی گردان ، گلدره،سعیده
مریم شعبانی گلدره؛ چاد رندل؛ مجتبی دولتخواه
59,000
معماری مدارس مدرن،دولتخواه،سعیده
فاطمه تقی زاده؛ مجتبی دولتخواه؛ آن فورد؛ فاطمه تقی زاده
220,000
معمار ، مهندس ، ساختار ، دولتخواه
مجتبی دولتخواه؛ ایوان مارگولیوس؛ علی شعبانی گلدره
35,000
نقشه های معماری مدرن خانه های رویایی ، دولتخواه
مجتبی دولتخواه؛ شاهین دولتخواه
80,000