ناشر: انتشارات نوج،بابل
تعداد عنوان ها: 3
مفاهیم و کاربردهای FTTX ،کایزر،اسمعیلی سراجی،نوج بابل
فرامرز اسمعیلی سراجی؛ گرد کایزر؛ نصرت الله گرانپایه
375,000
مخابرات فیبر نوری ویرایش 5،پالاییس،سراجی،نشرموج
فرامرز اسمعیلی سراجی؛ جوزف سی . پالاییس
158,000