ناشر: اطلاع رسانی علوم و فناوری،شیراز
تعداد عنوان ها: 1
شیمی مواد غذایی (نظری و علمی) ، میلر ، جمالیان
جلال جمالیان؛ دی. دی. میلر؛ آزاده جمالیان
35,000