ناشر: نگین ایران ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 5
مدیریت دولتی و حکمرانی،لوفر،شیروانی،نگین ایران اصفهان
علیرضا شیروانی؛ تونی بووارد؛ مهدی الوانی؛ الک لوفر؛ علیرضا ذاکر اصفهانی
180,000
اصول و مبانی زنجیره تامین ، لایق ، اصفهان
جلیل لایق؛ حامد صمدانیان
60,000
حل استاتیک جانستون ، حیدری
علی حیدری؛ فردیناند پی.بی یر - ای . راسل جانستون
190,000