ناشر: صائبی منفرد ، تهران
تعداد عنوان ها: 1
انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی، صداقت حسینی
مرتضی صداقت حسینی؛ اف. ام. اینز؛ هادی صائبی منفرد
30,000