ناشر: کتابکده کسری ، مشهد
تعداد عنوان ها: 79
بیان معماری،صدیق،کتابکده کسری
مرتضی صدیق؛ حیدر جهانبخش
150,000
بدون سایت 1001فرم ساختمانی،فرانسوابلنسیک،روحی،کسری
پویان روحی؛ فرانسوا بلنسیک؛ شانای ظهرابی
100,000
بنیان فرمیک معماری مدرن،آیزنمن،حبیبی،کاکاوند،کسری مشهد
مسعود حبیبی؛ پیتر ایزنمن؛ علی کاکاوند
200,000
پورتفولیو : راهنمای دانشجویان معماری ، ماریانوویچ ، معصومیان،کسری مشهد
سوزان معصومیان؛ ایگور ماریانوویچ؛ کاترینا رودی؛ سینا گلمکانی؛ لسلی نانورل لوکو
60,000
تئوری اسکیس«گفتمان در طراحی معماری»،اسمیت،طلایی،کتابکده کسری
کندرا اشنک اسمیت؛ مریم طلایی؛ هادی متولی حقیقی
250,000
تئوری معماری معاصر،به کوشش پویان روحی،خوارزمی نژاد،کسری مشهد
علی رضا خوارزمی نژاد؛ نصیر زرین پناه؛ شانای ظهرابی؛ سرونازغفاری
350,000
جنگ و معماری،لبیوس وودز،روحی،کسری مشهد
پویان روحی؛ لبیوس وودز
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه