ناشر: تایماز ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
جامعه شناسی ابزارهای ارتباطی ، احمدی ، تایماز
محمود خلیلی؛ یعقوب احمدی
175,000
روش های محاسبات عددی با استفاده از MATLAB،متیوس،باشعور،تایماز
هما زادون؛ جان متیوس؛ مجید با شعور؛ کورتیس فینک
65,000