ناشر: دیوان محاسبات کشور ، تهران
تعداد عنوان ها: 13
ریسک مالی پنهان،مدرس،دیوان محاسبات
احمد مدرس؛ جی ادوارد کتز؛ علیرضا شهریاری؛ پریسا بهبهانی نیا
85,000
مجموعه قوانین و مقررات اموال دولتی،میر بافقی
حسین میربافقی؛ ابراهیم مرادیان
25,000
حسابداری مدیریت ، کرباسی یزدی
حسین کرباسی یزدی
60,000