ناشر: آرویج ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
فرهنگ لغات تخصصی روان شناسی روانپزشکی و علوم تربیتی ، ابوالقاسمی
شهنام ابوالقاسمی؛ بهمن اکبری؛ حسن توزنده جانی
200,000
آشوب برای مهندسان : تئوری ، کاربردها و کنترل،کاپیتانیاک،کردشولی،اتا
مسعود انصاری نو؛ توماس کاپیتانیاک؛ قاسم اسعدی کردشولی
28,000