ناشر: فرایاز مشهد
تعداد عنوان ها: 7
مهندسی سطح،ریابی،حائریان اردکانی،فرایازمشهد
مجتبی ناصریان ریابی؛ علی حائریان اردکانی
265,000
مبانی انجماد،فیشر،شکوه فر،فرایازمشهد
علی شکوه فر؛ گورتز ؛ سپهر یمینی ویراستار حائریان اردکانی؛ فیشر
190,000
انتخاب مواد در طراحی مکانیکی،حائریان اردکانی،فرایازمشهد
علی حائریان اردکانی؛ محسن حداد سبزوار؛ محمد مزینانی
270,000
شبیه سازی با نرم افزار ارنا ARENA ،کلتون،باقری،فرایازمشهد
دیوید کلتون؛ محسن باقری؛ علی سیبویه؛ رندال سادوسکی؛ دیوید استارک؛ طه حسین حجازی
170,000
نانو تکنولوژی،بوکر،حائریان اردکانی،فرایازمشهد
علی حائریان اردکانی؛ ریچارد بوکر؛ میلاد مجتهدی؛ ارل بویسن؛ آذر جیحونی کلهری
57,000