ناشر: خردمندان ، تهران
تعداد عنوان ها: 8
زبان تخصصی مدیریت دولتی پیشرفته،امینی،خردمندان
محمد تقی امینی؛ محمد فلسفی نژاد؛ محمدرضا دلوی معصومه عبداللهی؛ پیام غایبی پناه
88,000
سمینار در مسائل باراریابی،حسینی،خردمندان
میرزاحسن حسینی؛ هومن درخشان
80,000
مبانی مدیریت صنعتی(رویکردنوین)،حسینی،خردمندان
میرزا حسن حسینی؛ روح الله حسینی
85,000
مقدمه ای بر مدیریت منابع انسانی،وندی بلویزی،فلسفی نژاد،خردمندان
محمد فلسفی نژاد؛ وندی بلویزی؛ محمدتقی امینی؛ مرجان خوش قامت احمدی
200,000