ناشر: پدیده ، تهران
تعداد عنوان ها: 25
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج1،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
نوید بیز مارک؛ اسمیت ؛ ون نس؛ فاطمه انیسی؛ سعید سلطانعلی؛ ابوت
180,000
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج2،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
نوید بیزمارک؛ فاطمه انیسی؛ اسمیت ون نس؛ اسمیت ؛ ون نس؛ سعید سلطانعلی؛ فاطمه انیسی؛ ابوت؛ سعید سلطانی
150,000
سنتز مواد معدنی،ربانی،پدیده
محمدصادق ربانی؛ اولریخ شوبرت؛ علیرضا بدیعی؛ نیکولا هیوزینگ
70,000
طراحی و شبیه سازی فرآیندهای پالایشگاهی با Petro-SIM ، سلطانعلی ، پدیده
سید جاوید روئیائی؛ امین شفقت؛ سعید سلطانعلی
170,000
معماری خانه های درختی،خاکی،پدیده
علی خاکی؛ حسن فریدون زاده
250,000
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج1،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
سعید سلطانعلی؛ اسمیت ؛ ساناز پورمند؛ ون نس؛ ابوت
250,000
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی،ج2،اسمیت ون نس،سلطانعلی،پدیده
سعید سلطانعلی؛ اسمیت ؛ ون نس؛ عباس خاکپور؛ ابوت
250,000