ناشر: عصر انتظار ، تهران
تعداد عنوان ها: 23
آزمون های سنجش آمادگی جسمانی،مهارتی و روانی،کردی،حتمی
رضا قراخانلو؛ محمدرضا کردی؛ عباسعلی گائینی؛ حسین علیزاده
250,000
بازی های بومی و محلی شمال غرب ، خدادادی
محمدرسول خدادادی؛ فریبا عسگریان
40,000
بانکآزمونآناتومیوفیزیولوژیانسا
ابوالفضلفراهانی
25,000
تمرینات والیبال ، میرعابدی
علی میرعابدی؛ کاترین بارث؛ آنجی لینکراند؛ کیوان مهری؛ سیده شلیر حسینی
40,000
راهنمای آنالیز در فوتبال،کارلینگ،اسماعیلی،عصرانتظار
کریستوفر کارلینگ؛ مجتبی المیری؛ محمد اسماعیلی؛ مارک ویلیام؛ توماس ریلی
270,000
روان شناسی ورزشی ، حمایت طلب
دیوید لاولی؛ رسول حمایت طلب؛ جان کریمر؛ حسین اکبری یزدی؛ آیدان پی. موران؛ اعظم رجب زاده؛ مارک ویلیامز؛ مسعود جعفری
73,000
سبک های مدیریت و رهبری در ورزش ، رمضانی نژاد
رحیم رمضانی نژاد؛ ایمان حکیمی
73,000
طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف،آذربایجانی،حتمی
محمدعلی آذربایجانی؛ کانو هوتن روت؛ سیدعلی حسینی؛ رحمن سوری؛ مهدی نورا
80,000
علوم کاربردی در ورزش،ویلیامز،اراضی،حتمی
حمید اراضی؛ کریگ ای.ویلیامز؛ دیوید.وی.بی جمیز
150,000
فعالیت ورزشی و کنترل کلسترول،گائینی،حتمی
عباسعلی گائینی؛ جی. لاری دورستین؛ جباری بشیری؛ حمداله هادی
50,000
کارآفرینی شرکتی ، جعفری نیا
ژیلا جعفری نیا؛ دونالد اف. کوراتکو؛ نغمه خلیلی شهانقی
25,000
کسب مهارت در ورزش،هانیبورن،ارشم،رادنیا،حتمی
سعید ارشم؛ جان هانیبورن؛ الهام رادنیا
80,000
ماساژ فشاری شیاتسو ، باقرلی
ژاله باقرلی؛ سمانه شوندی
25,000
محاسبات سوخت و سازی ACSM،حسینی،حتمی
خسرو ابراهیم؛ استفان گلاس؛ سیدعلی حسینی؛ گرگوری دووایر؛ ایمان فتحی؛ هادی کریمی
20,000