ناشر: علوم پویا ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
انتقال حرارت هدایت پیشرفته ، ویرایش3 ، اسمعیل پور ، علوم پویا
مهدی اسمعیل پور؛ هان دیوید دبلیو؛ اوزیشیک ام. نجاتی؛ محمد نامداریان؛ مرضیه جعفری فارسانی
260,000
پاسخنامه و بررسی نکات طیف سنجی پیشرفته ، فیلد،علیپور،علوم پویا
اسکندر علیپور؛ فیلد ؛ لی؛ میلاد میرزاعلیخان؛ ماگیل
360,000
تحلیل و تشریح مسائل انتقال حرارت هدایت پیشرفته ، ویرایش 3 ، اسمعیل پور ، علوم پویا
مهدی اسمعیل پور؛ دیوید دبلیو؛ محمد نامداریان؛ اوزیشیک نجاتی؛ مرضیه جعفری فارسانی
190,000
تشریح مسایل مبانی فیزیک نوین(فیزیک جدید)سلز،اسکویی،امیدانقلاب
قاسم اسکویی؛ الهه مطهری فر؛ حامد جباریها
90,000
طیف سنجی پیشرفته ، فیلد،علیپور،علوم پویا
فیلد ؛ اسکندر علیپور؛ لی؛ میلاد میرزاعلیخان؛ ماگیل
340,000
ماشینهای راه سازی و مواد برای ساخت راه ، واحدیان،علوم پویا
اس. دبلیو. نانلی؛ ابراهیم واحدیان
170,000