ناشر: دانشگاه آزاد ، کرج
تعداد عنوان ها: 7
اطلس جامع جراحی دام های بزرگ ، مرجانی
مهدی مرجانی؛ کرسجس ؛ نمت؛ روتگر
400,000
روش مقید کردن دامهای بزرگ(برای معاینات بالینی و جراحی) ، حکمتی
پرویز حکمتی؛ مصطفی دارستانی فراهانی
8,000