ناشر: جهاددانشگاهی شهید بهشتی
تعداد عنوان ها: 3
کاهش خطرات و آمادگی(ایجاد جوامع تاب آور)،شواب،احتشامی معین آبادی،جهادبهشتی
محسن احتشامی معین آبادی؛ آنا.ک.شواب ؛ کاترین اشلباخ؛ دیوید ج.براور
200,000