ناشر: سها دانش ، تهران
تعداد عنوان ها: 10
تشریح مسایل روشهای ریاضی در فیزیک ج1،آرفکن،افشارمنش،سهادانش
حسین افشارمنش؛ جورج آرفکن؛ فرزاد علیزاده
250,000
زبان عمران (تضمینی) ، ترکاشوند،سها دانش
محمد قاسمی وند؛ اکبر ترکاشوند
35,000
مرجع تخصصی ابزار دقیق،فخاریان،سهادانش
احمد فخاریان؛ حسن موحدی؛ تقی گنخکی؛ علیرضا کشاورز باحقیقت
250,000
مرجع کامل برق صنعتی درجه2،کشاورزباحقیقت،سهادانش
علیرضا کشاورزباحقیقت؛ علی افشاری؛ مجید اسکوئی
70,000
مرجع کامل کارور PLC درجه2،کشاورزباحقیقت،سهادانش
علیرضا کشاورز باحقیقت؛ مجید اسکوئی
220,000