ناشر: طراحان هنر ، اصفهان
تعداد عنوان ها: 18
ارتقا کیفیت محیط به کمک طراحی ، شارمند ، حسینیون،همام
گروه مهندسین مشاور شارمند؛ سولماز حسینیون
125,000
پلان های کلیدی ، دانستر ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ دیوید دانستر
220,000
راندو ، ترسیم پرسپکتیو (ج2) ، آسلا ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ مایک دابلیو. لین؛ آسلا
95,000
راندو ، ترسیم و پرسپکتیو ج 2 ، آسلا ، عدیلی،طراحان هنر اصفهان
امیر اعلا عدیلی؛ مایک دابلیو . لین؛ آسلا
220,000
ریچارد میر،عدیلی،طراحان هنر
امیر اعلاعدیلی؛ ورنر بلارز
220,000
ساعتی صد ، صدیق
مرتضی صدیق
75,000
لوگوهای جدید ج2،عدیلی،همام
عدیلی ؛ انتشارات پیچ وان
250,000
مرجع معماری جهان ، گیبرد ، عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ ورنون گیبرد؛ حسین حافظ القرآنی
75,000
هزار معمار (ج1 و 2)،عدیلی
امیر اعلا عدیلی؛ روبین بیور
270,000