ناشر: علوم ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 4
حل استاتیک جانسون علوم ایران
حمید رضا رضازاده خراسانی
450,000
حل دینامیک مریام علوم ایران
ادریس غلامی -البرز میرزا بیگی
400,000