ناشر: علوم ایران ، تهران
تعداد عنوان ها: 2
اصول و مبانی امنیت شبکه،استالینگز،حبیبی لشکری،و5،علوم ایران
آرش حبیبی لشکری؛ ویلیام استالینگز؛ نسرین بدیع؛ فرناز توحیدی
240,000