ناشر: وکیل ، تهران
تعداد عنوان ها: 12
پردازش اظهارنامه و ترخیص کالا در سیستم آسیکودای جهانی ، حسینی ، وکیل
ناصر محمد حسینی؛ احمد صالحی؛ حسین اصلانی
80,000
مجموعه مباحث امور گمرکی طبقه بندی کالا ، مدیری،وکیل
وحید اخلاقی مدیری؛ عبدالرضا سلیمانی
46,000
مجموعه مباحث امور گمرکی مقررات صادرات و واردات، مدیری،وکیل
وحید اخلاقی مدیری؛ عبدالرضا سلیمانی
26,000
نحوه اظهار و ترخیص کالا از گمرک،اسماعیلی وارقانی،وکیل
علیرضا اسماعیلی وارقانی؛ علی بعیدی مفردنیا؛ علیرضا احمدی
49,500