ناشر: اتا ، تهران
تعداد عنوان ها: 3
مبانی نظری موسیقی کلاسیک،مرتضویان فارسانی،اتا
سید امیر محمد مرتضویان فارسانی
150,000
مدل سازی داینامیکی گسسته (نظریه ریاضی) ج 2 ، تاجداری،اتا
پرویز تاجداری؛ جیمز سندیفور؛ محمد تاجداری
30,000