ناشر: سماء قلم ، قم
تعداد عنوان ها: 4
شیمی عمومی در آزمایشگاه ، افتاده
محسن افتاده؛ مسعود همدانیان
30,000
مبانی مصالح هوشمند در مهندسی عمران و معماری ، وثوقی فر
حمیدرضا وثوقی فر؛ سیدکاظم سادات شکوهی
50,000