ناشر: آثارمعاصر ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
مبانی پترولوژِی آذرین و دگرگونی ج1،فیلپاتس،ولی زاده،آثارمعاصر
محمدولی ولی زاده؛ آنتونی آر.فیلپاتس؛ فرهاد شیخی؛ جی جی.ایگیو؛ زهره اعلمی نیا
380,000
مبانی پترولوژِی آذرین و دگرگونی ج2،فیلپاتس،ولی زاده،آثارمعاصر
آنتونی آر.فیلیپاتس؛ محمدولی ولی زاده؛ فرهاد شیخی؛ جی جی.ایگیو؛ زهره اعلمی نیا
210,000
مطالعات برنامه درسی،دیویدفلیندرز،محمودی،آثارمعاصر
رضا محمودی؛ دیوید جی فلیندرز؛ موریس شیخی؛ استفان جی تورنتون
50,000
نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم نظریه و عمل ، عبدالهی
جیمز نولان؛ بیژن عبدالهی؛ لیندا ای . هوور
60,000