ناشر: آثارمعاصر ، تهران
تعداد عنوان ها: 7
مبانی پترولوژِی آذرین و دگرگونی ج1،فیلپاتس،ولی زاده،آثارمعاصر
محمدولی ولی زاده؛ آنتونی آر.فیلپاتس؛ فرهاد شیخی؛ جی جی.ایگیو؛ زهره اعلمی نیا
380,000
مبانی پترولوژِی آذرین و دگرگونی ج2،فیلپاتس،ولی زاده،آثارمعاصر
آنتونی آر.فیلیپاتس؛ محمدولی ولی زاده؛ فرهاد شیخی؛ جی جی.ایگیو؛ زهره اعلمی نیا
210,000
نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم نظریه و عمل ، عبدالهی
جیمز نولان؛ بیژن عبدالهی؛ لیندا ای . هوور
60,000
مطالعات برنامه درسی،دیویدفلیندرز،محمودی،آثارمعاصر
رضا محمودی؛ دیوید جی فلیندرز؛ موریس شیخی؛ استفان جی تورنتون
50,000