ناشر: شمال پایدار(موسسه فرهنگی)،آمل
تعداد عنوان ها: 5
اخلاق در مدیریت ورزشی ، روزنبرگ ، رضوی
محمد حسین رضوی؛ جوی تی. دی سن سی؛ محسن بلوریان؛ دنی روزنبرگ
20,000
باورها و بازی های مردم مازندران ، مهجوریان
علی اکبر مهجوریان نماری
12,000
مدیریت ایمنی در ورزش ، فراسدیک ، رضوی
محمدحسین رضوی؛ استیو فراسدیک؛ ابوالقاسم دباغان؛ لین والی
23,000
معماری برای ورزش ، اولریش ، رضوی
محمدحسین رضوی؛ پتر اشتورتسه بشر؛ محسن بلوریان؛ زیگرید اولریش؛ رضا رضوی
280,000