ناشر: شمال پایدار(موسسه فرهنگی)،آمل
تعداد عنوان ها: 7
اخلاق در مدیریت ورزشی ، روزنبرگ ، رضوی
محمد حسین رضوی؛ جوی تی. دی سن سی؛ محسن بلوریان؛ دنی روزنبرگ
20,000
ارشد اصول و مبانی تربیت بدنی و مدیریت و برنامه ریزی ، حسینی
عمادحسینی ؛ فاطمه قربانعلی زاده قاضیان؛ مرتضی طیبی
35,000
ارشد حرکت شناسی ورزشی ، حسینی،شمال پایدار آمل
عماد حسینی؛ مرتضی طیبی؛ سعید امیر نژاد
49,000
باورها و بازی های مردم مازندران ، مهجوریان
علی اکبر مهجوریان نماری
12,000
مدیریت ایمنی در ورزش ، فراسدیک ، رضوی
محمدحسین رضوی؛ استیو فراسدیک؛ ابوالقاسم دباغان؛ لین والی
23,000
معماری برای ورزش ، اولریش ، رضوی
پتر اشتورتسه بشر؛ محمدحسین رضوی؛ زیگرید اولریش؛ محسن بلوریان؛ رضا رضوی
280,000