ناشر: فرادید ، تهران
تعداد عنوان ها: 5
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای افسردگی ، محمدخانی
پروانه محمدخانی؛ شیما تمنائی فر؛ عذرا جهانی تابش
25,000
مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات DSM-IV ، محمدخانی
پروانه محمدخانی؛ عذرا جهانی تابش؛ شیما تمنائی فر
50,000
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای افسردگی ، محمدخانی
پروانه محمدخانی؛ شیما تمنائی فر؛ عذرا جهانی تابش
25,000
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای افسردگی ، محمدخانی
پروانه محمدخانی؛ شیما تمنائی فر؛ عذرا جهانی تابش
25,000
درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای افسردگی ، محمدخانی
پروانه محمدخانی؛ شیما تمنائی فر؛ عذرا جهانی تابش
25,000